Szukaj

Regulamin GB

Dzień dobry!

Witamy Cię w naszym Regulaminie.

Wiemy, że czytanie jakiegokolwiek regulaminu nie jest przyjemnością i zwykle unikamy tego jak ognia. Czasem jednak trzeba do niego zajrzeć, dlatego też postarałyśmy się, żeby ta konieczność stała się możliwie bezbolesna. W Regulaminie znajdziesz informacje m.in. o składaniu zamówień i zawieraniu umów, dostępnych formach dostawy i płatności i o tym, jak złożyć reklamację.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail:
kontakt@ecothings.pl

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów!
Sylwia i Iwona

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmujemy następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, 
 2. Konsument– osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, 
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://ecothings.pl/regulamin/  
 4. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://ecothings.pl/sklep/ 
 5. Sprzedawca– Girlboss Sylwia Wronka – Kopeć, Na Uboczu 20/80, 02-791 Warszawa, nr NIP 9511927010, REGON 146723946.

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Sklep ecothings.pl prowadzony jest przez Girlboss Sylwia Wronka – Kopeć, z siedzibą pod adresem: Na Uboczu 20/80, 02-791 Warszawa, posługującą się numerem NIP 9511927010, REGON 146723946.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę https://ecothings.pl .
 3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Zabrania się wprowadzania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość umowy o dostarczenie produktów elektronicznych opisanych na stronach Sklepu. 
 5. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 6. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są: 
 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 1. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem. 
 2. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie. 
 3. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę, jest umożliwienie Kupującemu złożenia w Sklepie zamówienia prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie. 
 2. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając na adres kontakt@ecothings.pl stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 3. Wymienione w ust. 1 i 2 Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu, chyba, że Sprzedający postanowi inaczej.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług,
  w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@ecothings.pl poprzez formularz na stronie Sklepu https://ecothings.pl/reklamacje-zwroty/
 7. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4 Składanie zamówienia

 1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu Kupujący podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą. 
 2. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu
  z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą uważa się za zawartą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 3. Kupujący  i Sprzedający zawierają  umowę o dostarczenie treści cyfrowych.
 4. W formularzu zamówienia Kupujący jest zobowiązany podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub, gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy, co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 5. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 4 powyżej.

§ 5  Dostawa i płatność

 1. Ceny Produktów, widoczne na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta i Sprzedawcę. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych produktów nie zmieni się.
 3. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. 
 4. Płatności elektroniczne PayU obsługiwane są przez następującego operatora płatności: PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, opłaconym w całości; krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.
 5. W przypadku płatności kartami kredytowymi, dostępne są następujące rodzaje kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. 
 6. Realizacja zamówienia obejmującego produkt, następuje poprzez przesłanie instrukcji uzyskania dostępu do treści cyfrowych na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
 7. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 6. powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.
 8. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 7 dni od dnia zaksięgowania płatności.

§ 6 Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że wszystkie treści zawarte w Sklepie, produkty elektroniczne objęte są ochroną prawa autorskiego i majątkowego, a wszelkie prawa przysługują Sprzedawcy.
 2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Produkty elektroniczne sprzedawane w Sklepie, posiadają zabezpieczenie poprzez umieszczenie w nich znaku wodnego, w którym wyszczególnione są następujące dane Kupującego: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer zamówienia.

§ 7 Odstąpienie od umowy konsumenckiej

 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów
  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, po uprzednim poinformowaniu Kupującego przez Sprzedawcę, zgodnie z art. 38 pkt. 12 Ustawy o prawach konsumenckich.
 2. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych. 

§ 8 Reklamacje

 1. Każdy Produkt kupiony w Sklepie może być reklamowany.
 2. Aby złożyć reklamację, należy posiadać dowód zakupu i poinformować Sklep za pośrednictwem e-mail: reklamacje@ecothings.pl  lub przez formularz w zakładce strony Sklepu https://ecothings.pl/reklamacje-zwroty/
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Kupujący zostanie powiadomiony o wyniku reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 9 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi zamówień oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://ecothings.pl/polityka-prywatnosci/ i jako załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany. 
 2. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy
  z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. 
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.08.2023 r.

Dziękujemy, że korzystasz z naszego sklepu!

Życzymy Ci wiele radości w trakcie korzystania z naszych produktów i usług. Mamy też nadzieję, że Ty i Twoja rodzina znajdziecie w nich wiele wiedzy, inspiracji i nowych dla Was odkryć.

Pozdrawiamy
Iwona i Sylwia